Allmänna Villkor Klätterhuset Sverige AB, organisationsnummer: 559200-8477

Allmänt

Träning sker i enlighet med dessa allmänna villkor och de villkor som framgår av avtalet. Villkoren gäller tills vidare. Klätterhuset äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar skall då meddelas medlemmen senast 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

Träningskort

Träningskort på Klätterhuset är personliga och överlåtelse till annan person är inte möjlig. Ett träningskort köps till pris enligt vid var tid gällande prislista.

Betalningsvillkor
Alla kort betalas kontant vid inköpstillfället. Vid inköp av månadskort dras betalning månadsvis från det vid inköpstillfället angivna kredit/betalningskortet i förskott. Månadsbetalningen löper med en (1) kalendermånad i taget, och tillsvidare såvida inte medlemmen själv sagt upp avtalet och med en bindningstid på 6 månader. Det åligger medlemmen att se till att det finns likvida medel på aktuellt kort/konto vid dragningstillfället.

Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso. Klätterhuset förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning säga upp medlemmen enligt punkt ”Uppsägning”. Vid utebliven betalning förbehåller sig Klätterhuset rätten att slutfakturera medlemmen på resterande belopp för den tid som återstår på gällande avtalstid, alternativt tid fram tills dess att uppsägning av månadsbetalningavtal gjorts.

Ordning och säkerhet

Medlemmar förbinder sig att följa hallregler som gäller på Klätterhuset.

Ändringar i öppettider och utbud

Klätterhuset äger rätten att göra permanenta ändringar i öppettider och utbud, samt vid enstaka tillfällen (tävling, event, etc.) tillfälligt ändra öppettiderna. Det åligger medlemmen att hålla sig informerad via Klätterhusets kanaler om dessa tillfällen.

Ansvar & ansvarsfriskrivning

All träning på Klätterhuset sker på egen risk. Klätterhuset förbehåller sig rätten att avbryta träning som innebär fara för medlemmens liv. medlemmen har eget ansvar att se till att anslagna regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som de väljer i anläggningen. Klätterhuset ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på medlemmens tillhörigheter. Klätterhuset ansvarar inte för skada som åsamkats medlemmen på grund av olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter.

Meddelande & information

Genom avtalet godkänner medlemmen att Klätterhuset använder den till avtalet knutna e-postadressen som informationskanal. Meddelande om förändringar i de allmänna villkoren sker via denna e-postadress. Det är medlemmens egna ansvar att meddela om kontaktuppgifter ändras.

Force Majeure

Klätterhuset ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Klätterhusets kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Uppsägning

Klätterhuset förbehåller sig rätten att omgående säga upp avtalet till upphörande i det fall medlemmen inte följer Klätterhusets ordnings- och säkerhetsregler. Denna rätt gäller även om medlemmen vid upprepade tillfällen saknar tillräckliga likvida medel på förfallodagen, eller om det kort/konto som månadsbetalningmedgivandet avser avslutas. Kunds uppsägning av månadsbetalningavtal skall ske en kalendermånad innan den månad medlemmen önskar avsluta sitt avtal (ex. inkommer medlemmens uppsägning någon dag under april månad avslutas avtalet 31 maj). Uppsägning av månadsbetalningavtal kan endast göras skriftligen till mail@klatterhuset.se. Uppsägningen är giltig när skriftlig bekräftelse via e-post erhållits från Klätterhuset.

Försäkringar

Klätterhuset har erforderliga ansvars- och olycksfallsförsäkringar för befintlig verksamhet. Vi rekommenderar att alla som klättrar har en gällande olycksfallsförsäkring vilket t.ex. medlemskap i en lokal klätterklubb som är ansluten till Svenska klätterförbundet innefattar.